Konsulencë


Me një staf me shumë përvojë, ne ofrojmë qasje unike në ekspertizë të specializuar përmes teknikave moderne analitike. Zgjidhjet tona janë inovative dhe të guximshme, me një nivel të lartë njohurish dhe zhvillimesh teknologjike.

Shërbimet tona të konsulencës përfshijnë fushat e mëposhtme:

1. Strategjitë e TIK të orientuar sipas fushave të biznesit

2. Kuadrin e Menaxhimit TIK

3. Prokurimn e sistemeve komplekse dhe koncesionet në fushën e shërbimeve elektroni

4. Politikat e brendshme dhe rregulloret për përdorimin, menaxhimin dhe operimin e TIK në institucionet private dhe publike


Zhvillim dhe zbatim


1. Integrim Sistemesh

2. Zhvillim Aplikacionesh

3. Menaxhim aplikacionesh

4. Shërbime Analitike për Biznese (BAS)

5. Shërbim Matjesh dhe Testimesh për bizneset

6.Menaxhues Marrëdhëniesh me Klientin (CRM)

7. Web design dhe shërbime zhvillimi Web (Java, .NET, PHP)

8 Aplikacione Mobile dhe zgjidhje për Sigurinë Mobile.Projektim1. Dizenjimi i arkitekturës së ndërlikuar të rrjeteve përfshirë rrjetet WAN dhe data center

2. Konsulencë dhe projektim i Arkitekturës së Ndërmarrjes

3. Hartimi i aplikacioneve të ndërmarrjeve bazuar në produkte open source dhe software të dedikuar. (Java, PHP)

4. Dizenjim i sistemeve ERP, CRM dhe DMS

5. Hartim i aplikacioneve SW për ndërmarrjet private